MK / EN

ЗАКОНОДАВСТВО   ›   ДИСКРИМИНАЦИЈА


  • Закон за заштита и спречување од дискриминација

    Со овој закон се уредуваат превенцијата и забраната од дискриминација, облиците и видовите на дискриминација, постапките за заштита од дискриминација, како и составот и работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Цел на овој закон е обезбедување на принципот на еднаквост и спречување и заштита од дискриминација во остварување на човековите права и слободи.