MK / EN

ВРЕДНОСТИ


  • Ние ја цениме и почитуваме индивидуалната, социјалната, етничката, половата и религиозната разновидност на луѓето;

  • Здружението на правници Роми делува на пријателско, позитивно и неформално работно опкружување во врска со нашите корисници;

  • Здружението на правници Роми е проактивно и динамично во остварувањето на нашите дневни одговорности;

  • Здружението на правници Роми секогаш се фокусира на градење на длабински капацитети на Роми студенти и дипломирани студенти;

  • Секое лице на било која позиција во Здружението на правници Роми учествува во развојните активности на Здружението;

  • Сите ние градиме и обезбедуваме интегритет на Здружението на правници Роми (одговорност, транспарентност, професионализам, чесност, антикоруптивни практики);

  • Здружението на правници Роми користи оригинални и квалитативни пристапи, методологии и модели на работа со нашите корисници;

  • Ние се однесуваме кон сите наши партнери подеднакво.