MK / EN

СТРАТЕГИЈА


  • Воспоставување партнерства со адвокатски фирми и индивидуални адвокати со цел да се обезбеди практично искуство за младите адвокати Роми;

  • Организирање активности, обуки, семинари и сл. за членовите на здружението;

  • Воспоставување партнерства со правни факултети за организирање заеднички активности со студенти по право;

  • Развивање стратегија за прибирање финансиски средства;

  • Развивање стратегија за членство;

  • Застапување и заштита на ромската заедница во Македонија, преку интервенции, анализа на политики и законски предлози, лобирање и спроведување на проекти.

Опсегот на работа на Здружението на правници Роми се остварува преку:

  • Организирање на своето членство и развој на капацитетите на членовите (студенти и дипломирани студенти по право на Ромите) преку редовни социјални настани, вмрежување, настани за развој на кариера, специјализација и обуки во различни области на правото, практиканти во адвокатски канцеларии и поддршка во процесот на добивање закон лиценца за работа во согласност со правната рамка во Република Северна Македонија;

  • Практикување на правото како професија, како и стекнување знаења, вештини и техники преку спроведување на проекти за застапување и правна заштита на ромската заедница во Македонија;

  • Развојот како единствен облик на јавното мислење, иницира политики и легислативни анализи и промени и се залага за локалните и централните власти за доброто на ромската заедница.