MK / EN

ЦЕЛНИ ГРУПИ


Здружението на правници Роми има различни целни групи:

  • Примарно-директна целна група на Здружението се студенти по право - Роми и дипломирани правници од Република Македонија. Примарната целна група го претставува членството на организацијата;

  • Директна целна група е ромската заедница во Република Македонија;

  • Соработници и партнери: акредитирани правни школи, факултети и универзитети; правни фирми; правни асоцијации и граѓански организации; локална, национална и меѓународна адвокатска комора;

  • Јавни институции, агенции, тела на локално и национално ниво кои работат на полето на правото, владеењето на правото и човековите права и националните и меѓународните донатори и организации од областа на правото, владеењето на правото и заштитата на човековите права, застапувањето и лобирањето итн;

  • Краен корисник на работата и фокусот на Здружението на правници Роми се примарно-директната целна група и ромска заедница во Република Македонија.